Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2012

Σχόλιο στην εικόνα της Υπαπαντής του ΧριστούΗ εικόνα της Υπαπαντής στην Ορθόδοξη Εκκλησία!

 Η εκκλησία μας γιορτάζει την Δεσποτική εορτή της Υπαπαντής στις 2 Φεβρουαρίου!
Η σκηνή της Υπαπαντής λαμβάνει χώρα 40 μέρες μετά τα Χριστούγεννα.Σύμφωνα με το Εβραικό έθιμο όλες οι γυναίκες που γεννούσαν έπρεπε να καθαριστούν 40 ημέρες και εάν είχαν γεννήσει πρωτότοκο Υιό σύμφωνα με τον Μωσαικό νόμο έπρεπε να τον αφιερώσουν στον Θεό.Μαζί με αυτήν την αφιέρωση όφειλαν να προσφέρουν στον ναό σύμφωνα με την διάταξη και έναν αμνό η ενα ζεύγος περιστεριών ή τριγονιών που προβλεπόταν τότε για τους φτωχούς.
 Ακολουθώντας λοιπόν αυτές τις διατάξεις ο Ιωσήφ με την Παναγία βρέθηκαν στον ναό στην Ιερουσαλήμ για να αφιερώσουν τον Χριστό.
 Ακριφώς αυτή η στιγμή απεικονίζεται στις Αγιες εικόνες.Της εισόδου και προσφοράς του Κυρίου στον ναό απο την Θεοτόκο και της συνάντησης ταυτόχρονα της Παλαιάς με την Καινή διαθήκη.
 Ο Χριστός βρίσεται στα χέρια του γηραιού Ιερέα Συμεών ο οποίος σύμφωνα με την αποκάλυψη του Θεού δέν θα πέθαινε άν δεν έβλεπε τον Μεσσία.Μορφή γεροντική ο Συμεών έχει παραλάβει γεμάτος χαρά και λαχτάρα το θείο βρέφος στα καλυμένα με το λέντιο χέρια του ως ένδειξη σεβασμού.Η λαχτάρα αυτή και η απαντοχή του Συμεών συμβολίζει και την απαντοχή του τότε κόσμου να γνωρίσει τον Μεσσία.
  Η Θεοτόκος προσφέρει τον πρωτότοκο της ως αφιέρωση σύμφωνα με τον Μωσαικο νομο αλλα και ώς τον αμνό που θα έπρεπε να προσφέρει.Τον Αμνό με την θυσία του οποίου θα σωθεί ο ανθρωπος.
 Επίσης στην σκηνή, πίσω απο την Παναγία ή σε κάποιο άλλο σημείο της σύνθεσης βλέπουμε μια γυναίκα, την προφήτιδα Αννα η οποία ζούσε με νηστεία και προσευχή στον ναό και ανάμενε και αυτή να δεί τον Μεσσία.Συνήθως την βέπουμε να κρτάει ειλητάριο με τους λόγους:"Τούτο το βρέφος ουρανόν και γή εδημιούργησεν"και υψώνει το χέρι σε χειρονομία που δηλώνει λόγους προφητικούς.
 Ο Χριστός δέν απεικονίζεται ως βρέφος 40 ημερών αλλα ώς παιδί 5-6 χρονών.Με τον τρόπο αυτό δίνεται έμφαση στο ότι Ο Κύριος είναι πολύ πιο ώριμος απο την ηλικία του.Κάθεται δε στα χέρια του Συμεών με βασιλική άνεση κρατόντας στο χέρι ειλητάριο με τον νόμο του.Τον νόμο της Καινής διαθήκης υποδηλώνοντας ότι Αυτός είναι ο ένσαρκος Λόγος.
  Ενα άλλο στοιχείο της σύνθεσης είναι η Αγία τράπεζα και το Ιερό βήμα  πάνω απο τα οποία εξελίσεται η σκηνή υποδηλώνοντας τον ιερό χώρο του ναού της Ιερουσαλήμ.Επίσης τα στοιχεία αυτά(Αγία τράπεζα με κιβώριο και Ευαγγέλιο πάνω της)κάνουν υπαινιγμό στην ευχαριστιακή θυσία και τον μυστικό δείπνο.Υπενθυμίζει δηλαδή ότι ο Χριστός προσφέρεται στον ναό αλλα και στους ανθρώπους για να θυσιασθεί.
 Στην σκηνή ακολουθεί και ο Ιωσήφ κρατόντας τα περιστέρια της προσφοράς τα οποία δεν είναι λύτρα για την ανταλλαγή  του Ιησού αλλα η προσφοράθυσίας για τον καθαρισμό της μητέρας.
Τέλος η εικόνα αυτή μας προτρέπει θα λέγαμε να δεχτούμε και εμείς και να σφίξουμε στην αγγαλιά μας τον Ιησού σάν τον Συμεών  μεσω της αγάπης μας πρός τον πλησίον.

Δημήτρης Συρεγκέλας,2012


The picture of the Presentation in the Orthodox Church!

 Our church celebrates the Despotic feast of the presentation of Christ on February the 2nd!
 The scene of the presentation takes place 40 days after Christmas.According to  the Jewish custom all women giving birth had to be cleared 40 days and if they had given birth to eldest son according to the Mosaic law had to devote the boy to God.
  Together with this dedication they had to offer in the temple according to the law, a lamb or a pair of doves  previously provided for the poor.
  So by following these provisions Joseph with the Virgin visited the  temple in Jerusalem to dedicate Christ.
 Exactly this moment depicted in the Holy icons.

 Of the entry and offer of the Lord in the Temple by Mary and simultaneously meeting the Old to the New Testament.
  Christ is on the hands of the old priest Simeon, who, according to the revelation of God would not die if he did not see the  Messia.
  Old figure Simeon has received full of joy and longing in the divine infant on his hands covered by the lentio as a sign of respect.
  The desire of Symeon symbolises the desire of the world of these ages to know the Messia.The Virgin offers her first born as dedication under the mosaic law but also as the lamb that should offered.The lamb that with His sacrifice the man would saved.

Also in the compotition behind the Virgin Mary or in some other points of the composition we see a woman, the prophetess Anna who was living with fasting and prayer in the temple and is also expected to see the Messia.Usually we see her keeping a scroll with the words: "This baby created the heaven and the earth" and raising her hand to gesture prophetic reasons.
 Christ is not depicted as an 40 days infant but as a child 5-6 yea old.This way emphasize that the Lord is much more mature than his age.He sits on the hands of Simeon with royal comfort keeping with his  hands a scroll with his Law.The Law of the New Testament indicating that He is the incarnate Word.
  Another element of the composition is the altar and the sanctuary  over which develops the scene indicating the sacred site of the temple of Ierousalim.

Moreover these figures (St.Altar and canopy over the Gospel) do hint on the Eucharistic sacrifice and the last supper.It reminds that Christ is offered to the church and other people to sacrifice.
 In the scene below, follows Joseph keeping pigeons for offer which is not a ransom for the exchange of Jesus but the sucrifice"s offer for the cleaning of the mother.
 Finally we could say that this picture encourages us  to accept and to  hang Jesus like Simeon through our love for others.

Dimitris Siregelas 2012
Θεοφάνης οΚρής 15ος αι. Φορητή εικόνα/Theofanis of Creta 14th cent.port.IconΠανσέληνος,13ος αι.Φρέσκο/Panselinos,13th cent.Fresco

Ι.Μ.Παντοκράτορος,Φορητή εικόνα,18ος αι./Pantokratoros Monastery,Port.Icon,18th cent
Θεοφάνης ο Κρής 15ος αι,Φρέσκο/Theofanis of Kreta,15th cent.Fresco

Ι.Μ.Παντοκράτορος,Φορητή εικόνα,15ος αι./Pantokratoros Monastery,Port.Icon,15th centΙ.Μ.Ντέτσανι,14ος αι,Φρέσκο/Decani monastery,14th cent,Fresco


Χειρόγραφο,11ος αι./Manurscript,11th cent.Αγ.Νικόλαος  Ορφανός 14ος αι. Φρέσκο/St.Nikolaos Orfanos 14 th cent.Fresco
Δημ.Συρεγκέλας,τοιχογραφία 2011./Dim.Siregelas,Wall painting 2011
Δημ.Συρεγκέλας.Ακρυλικό σε καμβά.24,5x18,5εκ. 2012/Dim.Siregelas,Acrylic on kamvas.24,5x18.5cm.2012

Δημ.Συρεγκέλας-Σοφία Λουκά,Τοιχογραφία,2010/Dim.Siregelas-Sofia Louka,Wall painting,2010
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου